Numer 2(170)/2016 Studiów Demograficznych poświęcamy Profesor Janinie Jóźwiak, która zmarła w dniu 19 lipca 2016 roku. Jej odejście było szokiem dla wielu osób, które zetknęły się z Profesor w Jej rozlicznych aktywnościach. Mimo tego, że wiedzieliśmy o zmaganiach Profesor z chorobą nowotworową, mieliśmy nadzieję, że uda się z tą chorobą żyć. Tyle jeszcze było do zrobienia! Postawa Profesor wobec choroby i leczenia, Jej wola i umiejętność godzenia trudnych wymagań terapii z rozważną kontynuacją zobowiązań zawodowych, podtrzymywały nasze nadzieje. Jednak nie udało się…

Liczne kondolencje, które napłynęły do Rektora SGH, prof. Tomasza Szapiro, a także do prof. Tomasza Panka i do mnie jako reprezentantów Instytutu Statystyki i Demografii, którym Profesor Janina Jóźwiak kierowała od 1999 roku, świadczą, jak wiele Profesor znaczyła dla środowiska naukowego w Polsce, dla naszych kolegów i przyjaciół z europejskiego środowiska demograficznego oraz dla wielu osób spoza świata nauki. Jesteśmy za nie głęboko wdzięczni.

 

W styczniu 2016 r. pożegnaliśmy Profesora Zbigniewa Strzeleckiego, członka Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN, przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej, któremu poświęcamy zeszyt 1(169)/2016 Studiów Demograficznych. W imieniu członków Komitetu pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za to, czego Profesor dokonał na rzecz rozwoju badań demograficznych i polityki społecznej oraz kształtowania świadomości szerokiego kręgu odbiorców dotyczącej znaczenia zmian demograficznych dla perspektyw rozwoju Polski. Profesor czynił to konsekwentnie przez wiele lat, pracując na uczelni oraz pełniąc ważne funkcje w administracji państwowej i służbie publicznej, a także angażując się społecznie poprzez aktywność w licznych komitetach naukowych i ciałach doradczych.